ОТСТЪПКИ

С настоящите Общи условия се определят условията и правилата за ползване на  www.justbreathe.bg, наричан оттук нататък „САЙТЪТ“, както и условията за електронна търговия, извършвана посредством САЙТА.

ПРОДАВАЧЪТ предоставя на ПОТРЕБИТЕЛЯ каталог с оферти за покупка на стоки, а ПОТРЕБИТЕЛЯТ има възможност да закупува предлаганите в САЙТА стоки чрез заявка и заплащане на съответната продажна цена, при съобразяване и стриктно спазване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ на настоящите Общи условия, както и на допълнително посочени на съответните изисквания за конкретните стоки.

 

ПРИЕМАНЕ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ:

 

Чрез отбелязване в полето „Прочетох Общите условия и съм съгласен със тях!“ и натискане на бутон „Потвърди”, ПОТРЕБИТЕЛЯТ извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис, с което декларира, че е запознат.

 

ПРОМЕНИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ:

 

  1. Настоящите Общи условия могат да бъдат променяни едностранно от ПРОДАВАЧА.
  2. При извършване на промени в Общите условия, ПРОДАВАЧЪТ се задължава да изложи на видно място на САЙТА препратка (линк), през която са достъпни изменените Общи условия.
  3. Промените в Общите условия не засягат отношенията между ПОТРЕБИТЕЛЯ и ПРОДАВАЧА, възникнали във връзка с валидно подадена преди уведомлението по (2) заявка за покупка на стока.